Status prawny

Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu,
 • Zarządzeń Kuratora,
 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 • Ramowego planu pracy szkoły,
 • Koncepcji pracy Szkoły Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach,
 • Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania,
 • Regulaminów:
  • Regulaminu Rady Pedagogicznej.
  • Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
  • Regulaminu Rady Rodziców
  • Regulaminu biblioteki szkolnej.
  • Regulaminu świetlicy szkolnej.

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Radziejowice.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 września 2016 10:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Irena Sosnowska
Ilość wyświetleń: 634
19 września 2016 22:20 (Irena Sosnowska) - Zmiana treści zakładki.
14 września 2016 10:13 (Irena Sosnowska) - Zmiana treści zakładki.
14 września 2016 10:11 (Irena Sosnowska) - Dodanie nowej zakładki.