Organizacja pracy

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.
 4. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 5. Uczniowie szkoły podzieleni są na oddziały i realizują program nauczania określony odrębnymi przepisami.
 6. W szkole funkcjonują:
 • świetlica szkolna,
 • biblioteka z ICIM, 
 • pracownia komputerowa,
 • gabinet logopedyczny,
 • gabinet psychologa.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 września 2016 16:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Irena Sosnowska
Ilość wyświetleń: 600
18 września 2016 16:14 (Irena Sosnowska) - Zmiana treści zakładki.
18 września 2016 16:13 (Irena Sosnowska) - Dodanie nowej zakładki.